Skip to main content

Full text of "Föredrag av Ernst Bergman"

See other formats


» 

I ■ S^cUf^s^ kC£6 t ft*f.1. 1. 


Imnet för kvällens föredrag ärt Per Tomasson och "Orande godset" i Storkåge. Kring ett domhrev från Skellefteå år 1550 

Under f orsknin 
i 
egna släktens genealogi har jag via Nederkalix * och Piteå kommit till Skellefteå socken* En min förfader Tomas Kettilsson var där måg till Per Tonasson i Storkåge enligt bågaskattelängderna i Kammararkivet. 3)enno är identisk med Per Tomasson på Grandegodset • För att styrka min så att 
hemortsrätt på detta kågehemman skall jag förete ett K t t ar t al, om vars tillkomst kan nämnas följande» Genom välvilligt tillmötesgående från Riksarkivet, har jag haft förmånen "begagna vissa kyrkböcker flodorkalix. sedermera ha 
Skellefteå äldre kyrkoarkiv 

y 1 2 » 

I Riksarkivet ha domböcker och småprotokoll flitigt kommit till använd ning På forskningsresultaten i Kammararkivet grundar sig väsantligen åen del 

Yv av ättartavlan, som avser tiden före 1700 eller då kyrkböcker för Skellefteå saknas. 
Av utslagsgivande betydelse för fastställande av några släktled ha varit rullor och re&ements 
i Krigsarkivet • Som arbetshypotes var ättartalet redan 10 år gammalt och ättledningen från Moses Persson och nedåt enligt min mening hållfast, då jag den 6 november 1941 i Riksarkivet gjorde en beställning på Oenealogica X 53 - Buregenealogien - som be ■ 

styrkte riktigheten av generationerna Tomas Kettilsson - Per Tonasson Moses 
son. Sambandet Moses Persson - Olof Mosesson (den förre kyrkvärd den sena 


länsman) argumenteras sålunda» Olof Mosesson hade två möjligen tre "bröder. Dessa 


voro t Fänriken Per Mosesson, som deltog på skeppet Caesar i sjöslaget mot ho! ländarna i Öresund för 300 år sedan och som tecknade samma "bomärke som hans presum 


tive 
arsfar förde i sitt signet. 


Korpralen Jakob Mosesson Kågman, som erhöll en tredjedel av KÄgehemmanet eller 1/4 mantal. 

Korpralen Tomas Mosesson, som dock anges vara hemma omväxlande i Kåge 


och i Stämningsgården • Hamnen på fänrikens och korpralen 
s hustrur är o känd* Brita Clemetsdotter resp. Elsa Joensdotter - och de äro sådana , att de utesluta möjlighe 


ten, att gården kan vara arvfallen till magar. 
i 


Att gården ej heller gått i köp, framgår av en annan iakttagelse. Under 1640-talet står Olof Mosesson för garden i mantalslängderna. Per Mosesson ir tydli g^n i livet men sitter på undantag, ty i kyrkot i ondelängderna dyker han upp som gubben ur lådan. Hur man skall förklara detta förhållande lämnar jag därhän 9 I n om 


Moses Fersson sålt sitt hemman så 
det väl märkvärdigt, att han skulle agera som någon sorts homme d*affairs för köparen Olof Mosesson. 


För riktigheten av f iliationen Olof Mosesson - Moses Olofsson (länsman respektive soldat som dog 1682) borgar ett domstolsutslag av år 1733, varav framgår att gården gått i arv från den förre till den senare. Olof Olofsson Bergs broder Moses Olofsson "begärde detta år att få igenlösa ett jordstycke på södra sidan älven vid tullhuset, vilket jordstycke hans då ännu levande fadermoder hustru Kerstin 


lilsdotter i sitt änkestånd försålt 50 år tidigare. Rätten beviljade dtnna ansökan. 

o 

Hade det varit fråga om avlingegods hade rätten icke kunnat fatta ett sådant lut "besjtuo. Det är märkligt - som vi skola se - att premisserna för Moses Olofssons aktion voro likartade dem, som föranledde Pavel Skrivare att år 1550 söka återbörda det arvehem- man som hans moder avyttrat - likaledes 50 år tidigare o tre följande generationerna sammanbindas med varandra av några anteck- 
na i en generalmöns t errulla över roteringsverket i Västerbotten för år 1728 


> Krigsarkivet • Vi återgå till Tor Tomasson och konstatera att han dog den 1 april 1552 Vi skola även se hur hågaskattelängderna reagera för denna händelse. 

Enligt 3uregenealogien var Tomas Kettil gift med Kelug Andersdottor en dotter till Anders Jakobsson. En annan dotter till denne var Anna Andersdotter 


gift med kyrkoherden i Skellefteå Andreas Olaui. En dotterson till sistnämnda makar 6. var "Johannes Tomas Bureus Agrivillensis, riksantikvarien som underrättade världen om Bureättens glans n t • i 

Vi skola nu ägna några minuter åt tjocka släkten för 400 år sedan I Uppsala universitetsbibliotek forvaras ej mindre än fyra pergaments 


brev från 1500-talets tidigare hälft, vilka äga gemenskap med ifrågavarande hemman i Kåge, Tvivelsutan är det Johannes Bureus, som undan förgängelsen räddat dessa pär- mebrev • Är 1500 kom för tingsrätten i Skellefteå hustru Gunborg och ville sälja ett hemman hetandes "Kawa by", som hon ärvt efter sin fader. Hon var gift med Laurena Bo t nekar 1 5 borgare i Stockholm. Sedan hon förgäves på tre ting uppbjudit hemmanet åt Sina släktingar, eom icke ville bjuda något acceptabelt pris "utan ville näötan tvinga jorden i alls intet, mente de skulle komma till arv efter henne" 9 begärde 

• hon hos underlagmannen och fogden att få sälja hemmanet utom horden, vilket sköts till nämnden som härtill samtyckte. Hon sålde då strax godset "til hederlige mannen Herr Anders kyrkoherre i samma socken och prost därsammstädes för 70 mark." Gården låg då w i holhynom i Storkåge" d.v.s. Storkåge var en oskiftad hy. Köpet fastställ des av tingsrätten och hustru Gunborg avgav en högtidlig försäkran att varken hon eller hennes honde (man) eller hennes harn - födda som ofödda - någonsin skulle 


resa klander mot detta köp. Detta domhrev var ett fastehrev på KÄgehemmanet utställt på prosten Herr Anders. 


Av de till tiden närmast följande hägge pärmbreven framgår att prosten ^ var död 1506 och att hade överlåtit gården på sin dotter och hermer man Anders Jappson aff Bure. Att denna dotter hette Malin och var född av oäkta föräldrar modern var från Helsingland och hette Gölug - framgår ej av pärmehreven men av 
• Buregenealogien, som vi sett. 50 år efter fastebrevets utfärdande uppträder hustru Gunborgs son Pavel skrivare från Stockholm och yrkar på att köpet skall återgå. Hur det gick med detta utpressningsförsök därom handlar 1550 års dombrev. Den Per Tomasson, som vi möter i dombrevet 1550 måste vara en annan fin 


Buregenealo^iens "Per Tomassons i Kåge 1550-# ti o o Äiellertid är det tydligin den sis 


ämnde som föresvävar Bygden, då han i Hemösands stifts herdaminne skriver? "Genom henne (Anna Andersdotter) erhöll mannen (Herr Anders) och en Per Tomasson i Kåge det gamla Kågehemmanet • w Han 
nämligen i en fotnot 1 
skrivare, borgare i Stocl holm och hustru Ounborgs son, ville år 1550 återbörda dett mman som genom arv tillfallit ovanstående, men de löste det till sig för 50 timmer gråverk, varje ti fl or beräknat för 2 mark och de gåvo honom dessutom 2 klippare, vardera värd 14 mark." Per Tomasson - hustru Annas systerson - måste vid denna tid ha varit ett "barn* Som sådant kunde han naturligtvis vara arvtagare men ingalunda kunda han upp- • träda inför rätten. Det orimliga i Bygdens framställning accentueras av att herr 
• Anders dog f 


hustru Anna, med andra ord t arvtag v död då arvlåtaren dog 
Detta dombrev är inget fastebrev på Grandegodset utställt på herr Anders i 

och Per Tomasson, utan en lagfart på stillohrevet . Detta uppvisades för rätten av Herr Anders och Per Tomasson och det relateras i dombreve . Som förut nämnts var Per Tomasson gift med Anders Jakohssons änka Malin Anders do 1 1 er. 
En förutsättning för att Per Tomasson skulle k xmas i domhrevet var givet • vis, att hustru lalin var i livet - hon hör vid denna tid ha varit vid pass 70 
75 


år gammal» Det var hon och hennes äganderätt till Grandogodoot som Per Tomasson förö -, 10. trädde i förlikningen med Pavel skrivare och inför rätten - mannen var ju Bin hustrus rätta målsman* 

• Men det fanns även andra, som hade intressen att "bevaka, nämligen hennes 9 döttrar och magar» Pör dem gällde det hördsrätten till hemmanet och kanske även inne 
stående arv efter Anders Jakohsson. Herr Anders svarade för sig| de övriga magarna ha 
uppenbarligen be fullmakt i gat Herr Anders och Per Tomasson att föra deras talan De : kallades av okänd anledning lagbröder - jänför dock engelskans Brothern in law. Det är möjligt att stillobrevet dikterats av Herr Anders» Stillobrevets lagbröder korresponderar nämligen på ett slående sätt med ordet bytesbröder, som herr Anders använder några år senare i ett prämebrev. Det gällde då en del av laxfis- ket i Bomansforsen. Att sammanställa ordet lagbröder med byalaget kunds väl ha fog för sig * 

11 så länge hemmanet låg i oskiftad by, men en ändring hade härutinnan skett genom den 

jordrevning, som föregick skattläggningen enligt 1543 års jordebok. Man kan även ifrå gas ät t a > om byalaget vore villigt att så solidariskt sluta upp kring en lagbroder i trångmål, som stillobrevet förutsätter • Ben umn som Pavel skrivare tillerkändes vid förlikningen översteg med 30 mark hemmanets inköpspris, som år 1500 var 70 mark. Pör d«n rike Herr Anders och Per Tomas son spelade en sådan summa en ringa roll. Huvudsaken synes ha varit att så fort som möjligt få »åken ur världen och bli av mod Pavel skrivare, varför de gåvo hono • ji två klippare och vill man tro en efter omständigheterna avpassad färdknäpp . Van kan fråga sig hur det var möjligt, att Pavel skrivare lyckades så förträffligt i sitt uppsåt. Ja 9 först och främst var herr Anders köp av hemmanet år 
1500 emot landslagens bestämmelser. Hustru Ounborgs hemman var arvejord och hon kunde icke med rättslig verkan avhända sina barn deras lagliga bördsrätt. 


12- 


Premisserna voro i själva verket ensartade såväl för Pavel skrivares aktion är 1550 som för Moses Olofssons aktion år 1733, då de sökte återbörda det ar 
resp. den del därav som modern hustru Gunborg resp. farmodern hustru Kerstin hade avyttrat - i båda fallen 50 år tidigare. Han kan även hänvisa till förhållandena under garde kung Göstas regemente. Den danska tiden var förbi - den katolska likaså. Sverige var ett "kungadöme ej ett 


prästavälde »t • färmebrev från den danska och katolska tiden aktades ringa ooh gamla privilegier ej för mer än "två blåbär". Ver Tomasson omnämnes i Handlingar rörande Skandinaviens historia, Del 17 


Där är tryckt en redogörelse, som kyrkoherden herr Anders lämnat, över förvaltningen 


av kyrkomedlen. Vi citerat "Men här var en man i socknena vilbetrodder , vilken var 9 kommen till en god ålder, den där hade haft i mång år nyckelen till kykiones penning- 


ar med sex socknens eller kykiones män förordinerat - och don gamle betrodde man 


13 ♦ heet Peder Tomasson i Kåge. Sidan Peder Tomasson, salig man, avsomnade haver socknen bidit och betrott ärlig man Lasse Andersson i Wikena om samma nyckel." Per Tomasson var i sitt ringa stånd en betydande man. Han var frikostig 
donator till kyrkan • Han var sexman, tolvman 9 
och birkarlf han drev handel med ryssarna på Torneå 


Hans hemman i Kåge upptages i 1543 
jordebok till 15 spannland och 16 ängsland \ han ägde del i Finnforsens laxfiske och ägde jord i Degerbyn 
•panni and och 
ängsland» Iven "bortsett från detta jordinnehav i Degerbyn var han en av noc nens största jordägare I Degerbyn fanns vid denna tid en annan storbonde, nämnds»annon Kettil Tomasson, som j&g utan tvekan anser vara far till Tomas v :ettilseon i Kåge. Han dog 1547 Var Per Toaasson bror till Kettil i Degsrbyn? Ja, det är troligt liksom 


14 <■ att alliansen mellan hans presumtive "brorson och styvdotter ingåtts på hans tillskyn dan. Per Tomaseon var gift tidigare än Tomas Kettilsson. (P.T. före 1539 T. K. under åren 1539 - 1543) och glftermålsbalken medgav uttryckligen att två "bröder mage "taga två systrar och fader taga moder, tå son tager dottren." Således måste det Even vara tillåtet »c*** rör f arbror och "brorson att gifta sig med moder och dotter. Att hjonelagen mången gång "byggdes efter ritningar som familjepolitiken skisserat är en väl-iind sak. So» närliggande exe 
kan nämnas, att två systrar och två döttrar till TCelug Andersdotter voro gifta i Bodom, Lövångers socken, respektive 
i Kusmark, Skellefteå socken. Då männens tillnamn (patronymikon) i vardera fallet vo ro sinsemellan lika kan man räkna med att de sinsemellan voro "bröder. I detta sammanhang förtjänar återges en passus i Bure genealogi en . 


Tomas ICettilssons dotter hustru Sara Tomasdotter i Kusmark hade dött. Då hennes man såg sig om efter en annan hustru "fann han med stor möda den hans 15 förra hustru oskyld var$ ty tog han en av Jakobs avkomma i Fallen efter han var oäkta 1 För att hustru Sara Tomasdotter i genealogiskt avseende skulle kunna vara så insyltad i socknen, måste man förutsätta att hennes anor på fädernet hade djupa o rötter i Skellefteå. Möderneanorna voro n 
n tunnsådda. Hennes mormor var ifrån Helsingland och hennes morfarsmor var från Umeå. Xven om hela historien är uppdiktad för att camouf lera ett gifte som kanske icke var så reputerligt 9 så i den en kär- na av sanning, nÄmligen den att Tomas Kettilsson måste vara en bygdens son Det enda ortsnamn "Gran", som namnes i "Rosenbtrgs historiskt-statistiskt • 


handlexikon över Sverige, tryckt 1882, är hyn Gran i Skellefteå socken vid Kåge älv. 


Denna hy ligger ungefär en mil nordost om Boliden. Som vi ha sett fanns det även en * 

annan plats med namnet Gran vid Kågeälven, nämligen där Nils Hermansson bodde. Namnet 

på platsen återgives i dombrevet från 1550 som Grandegodset och i 1788 års stor skifteskarta över inägorna i Storkåge by - fastställd av häradshövdingen Carl Georg 
16. Furtonbach som Grandgården. Platsen där överstehostället Gran uppfördos på 1690-tale 9 vid öjehyn 


och Pi t oälvens utflödes kallades tidigare Oranden. Se Johan Nordlander, norrländskt skolliv, tryckt 1914 • Hos Flgenstierna förekommer uppgiften, att landshövdingen Johan Graans « fader prästen i Skellefteå Gerhard Jonae, som dog 1623, "bodde på hemmanot Gran nedom 
Bergsholmen i Västerbotten, därav sonen Johan tog sig tillnamnet. Då adli 
ätten Graan för en #ran o i hjltar»ry<lnad ö ttj vill det synas som • Hl Ivon hemmanet fått sitt 


namn av trädet. Men så fir icke fallet. Domboken för Skellefteå den 14 november 1774 


lämnar klara "besked. Prästen hodde aldrig på Gran nedom ■a •?*» -t» x 


oholmen mtn "brukade cVir en ängsmark 9 vilken kallades Klof sgranden eller - uppenbarligan efter präaten prästsranden. Traditionen visste även "berätta - enligt domboken - att landshövdingen I 


vid ett tillfälle lät cig ro uppför älven för att återse sin harndoms lekplatser, 


17 "bland annat Gran# Elgenstiernas uppgift går via Bygden tillbaka på en uppsats av pro3ton P. Högstrom, tryckt 1753, vari det dock heter* "Bodde på Oran nedom Bergsholmen 9 som nu ax överväxt med ekog, varav sonen tog tillnamnet.' 1 Säkerligen kände Högström till att namnet 
ran var härlett ur ordet Granden. Gemen s an 1/ 
dessa ortnamn Gran är att de hfinf si£ till platser ho lägna vid en älvj de La även en annan s gemensamt, nfclige M»S rkons beskaffenhet. 
JL Svensk •mytologisk ordbok, Lund 1939? av Elof Hollquist har grand bety delsen grus och grande betydelsen grusbank o.d. vid vatten. I Norsk ordbok, Cristiania 1871, av Ivar Aaser har grande betydelsen "Banke eller mt, grund med sand eller smaasten vid Vandrfcj ogso Oraosbank vid en Iv. Grandejord har betydelsen Sandjord, opskyllet jord i naerheden af en Elv Härmed torde även betydelsen av ordet "Gran de godset" vara klarlagd. 


v 18. 

Efter Per Toaassons död - förmodar vi - har änkan Malin Andersdotter upp- dragit gårdens skötsel åt magen Tomas Kettilsson och själv gått på undantag. Gården skiftades år 1557 nellan Herr Anders och Tomas Kettilsson i två nära nog lika delar Troligen har då änkan lämnat det jordiska På södra älvstranden och nära älvmynningen lät Kerr Anders uppföra en 1 

gård som under åren 1562 - 1583 skulle "bli änkesäte åt prostinnan. Efter henne ägde G gården av sonen Nils Andersson, som dog 1597 varefter garden troligen försålts. Det var från denna del av Kågehemmanet som Bureus år 1601 hämtade sitt "arv i Kåge". Tro- 

ligen är det här ioke fråga om arv utom om en lösenpenning för "bördsrätton. Gården "brann ned 16465 möjligt ir att gårdens dåvarande ägare kaplanon 


Herr Michel då omkom - han dog den 2 maj samma år. På 1700-talet försåldes gården till kronan av en Jon Danielsson, tillhö rande en släkt, som då i över hundra år "besuttit gården. I) u ördot; ^ns A 

"bostället Strömsnäs. BTlphers, som felaktigt kallar kaptenshostället för Strömsholm » &T gäl lande att gården inköp ts av kyrkoherden herr Anders år 15 00. Han har tydligen för växlat de "båda prästerna med samma n 
Den del av KÄgehommanet,soa låg på norra sidan om ilven och som var den ursprungliga, har gått i arv "bland To 
Kettilssons ättlingar. Som förut nämnts er- löll korpralen JakcV Llosesson Hagman 1/4 mantal. Detta dde på 1670-talet, Denna 
gren av släkten dog ut 1743 . 
I "början av 1800-talet skiftades gården ånyo mellan två "bröder riksdass mannen Moses Johansson L ndberg och Aron Johansson Marklund. Don hemmansdol där fäder negården var upjförd har gått ur släl ben, men än i dag "besitter ättlingar till rikn dagsmannen den jord som deras förfäder "brukat sedar 400